ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් බලාපොරොත්තු ඇති කිරීම

ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් බලාපොරොත්තු ඇති කිරීම අතීතයේ පටන් පීඩාවට පත් වූ හෝ බලාපොරොත්තු සුන් වූ පුද්ගලයින් හිතමිතුරුකරණය කල සුමිත්‍රයෝ ආයතනය, නූතන සමාජයට අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් බව එහි සහය පතමින් පැමිණෙන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. Read More