සුමිත්‍රයෝ

වසර 48 ක ප්‍රජා සේවය

සිය දිවි හානි කරගැනීමේ සිතුවිලි පහල වුවන්ට පමණක් සීමා නොවන සුමිත්‍රයෝ ආයතනයේ සේවාව ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වීම, රැකියා ආයතන වල ගැටළු, සමීපතමයන් සම්බන්ධ ගැටළු යනාදී නොයෙකුත් ආකාරයේ සිතට කරදර ගෙන දෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන්ද එක ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. එවැනි ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඇහුම්කන් දී එවැනි පුද්ගලයන්ට මානසික සහයෝගය ලබා දීමට සුමිත්‍රයෝ ආයතනය නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරයි.

Read More

Scroll to Top